www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
Pressemeddelse: Vedrørende forslaget om at anvende areal ved Hørdumsgade som alternativt byrum til Anker Jørgensens Plads/Pios Plæne
UDGIVET mar 2019 13

Kgs. Enghave Lokaludvalg kan ikke støtte forslaget om at anvende areal ved Hørdumsgade som alternativt byrum til Anker Jørgensens Plads/Pios Plæne.

Da Mozarts Plads i Sydhavnen lukkede sidste sommer, flyttede en stor gruppe af de øldrikkere, der havde opholdt sig på pladsen i stedet til Anker Jørgensens Plads. En mindre gruppe tog samtidig ophold på Pios Plæne foran Ellebjerg Skole.

Indtagelsen af Anker Jørgensens Plads skete på øldrikkernes eget initiativ, men det stod hurtigt klart, at denne plads vanskeligt kunne håndtere, at op til 50 personer dagligt tog ophold på pladsen. Det medførte både støjgener og lugtgener samt ubehagelige hygiejniske problemer, da pladsen manglede et toilet.

Toiletforholdene er løst ved at der er sat en toiletvogn op på pladsen, men tilbage står, at pladsens størrelse sætter en begrænsning på, hvor mange der uden gener kan opholde sig der i sommermånederne.

Kgs. Enghave Lokaludvalg har sammen med Socialforvaltningen i København, Områdefornyelsen i Sydhavnen og AKBs afdelinger omkring Anker Jørgensens Plads forsøgt at finde et alternativ til Anker Jørgensens Plads og Pios Plæne, som kunne tiltrække en del af øldrikkerne, så presset på Anker Jørgensens Plads og plænen foran skolen kan mindskes.

Det er vigtigt at understrege, at ingen kan flytte rundt på øldrikkerne mod deres vilje – arbejdet har derfor fokuseret på at finde et andet byrum i nærheden af Anker Jørgensens Plads, som øldrikkerne selv vil finde så attraktivt, at de vil være interesseret i at anvende det som opholdssted i stedet for Anker Jørgensens Plads.

Det er også vigtigt for lokaludvalget at pege på, at størstedelen af øldrikkerne bor i Sydhavnen. Lokaludvalget mener derfor, at der skal være plads til denne gruppe borgere på lige fod med Sydhavnens øvrige borgere.

Københavns Kommunes gadeplansmedarbejdere har efter drøftelser med øldrikkerne om deres behov og ønsker peget på arealet mellem Hørdumsgade og Sydhavn Station som det eneste realistiske alternativ. Placeringen skulle ske på forsøgsbasis og evalueres efter 3 måneder.

Andre arealer har været overvejet, bl.a. et område på Enghavevej lige efter Sydhavn Station i retning mod Nord, hvor der i dag er en mindre skaterbane, men hverken Socialforvaltningen eller Københavns Politi kan af forskellige grunde anbefale, at det alternative byrum placeres der.

Arealet ved Hørdumsgade virker umiddelbart egnet. Det er forholdsvist langt fra nærmeste boliger, men dog stadig så tæt på forbipasserende, at det ikke vil være utrygt for øldrikkerne at tage ophold der.

Det har dog været en udfordring, at Boligselskabet AKBs repræsentant ved drøftelserne ikke har villet acceptere placeringen på Hørdumsgade af hensyn til, at AKBs beboere i de ejendomme i Hørdumsgade, der ligger nærmest det foreslåede areal, har protesteret mod placeringen. Kgs. Enghave Lokaludvalg undrer sig over AKBs manglende vilje til at finde en løsning, der kunne tage presset af Anker Jørgensens Plads, især i betragtning af at en meget stor del af øldrikkerne er beboere fra AKBs boliger i den gamle del af Sydhavnen og også fordi AKB ligeledes er udlejer af boligerne omkring Anker Jørgensens Plads.

Da lokaludvalget valgte at støtte anbefalingen fra Socialforvaltningen og Områdefornyelsen i Sydhavnen om at placere det alternative byrum ved Hørdumsgade var det således på trods af indsigelser fra AKB og beboerne i Hørdumsgade, da der ikke havde kunnet peges på en acceptabel placering et andet sted.

Det spillede en stor rolle for lokaludvalget, at South Harbour Café, der er nærmeste nabo til det alternative byrum, ikke havde protesteret mod placeringen.

Hen over nytår ændrede Café South Harbour imidlertid holdning til placeringen ved Hørdumsgade. Efter det, lokaludvalget har fået oplyst, frygter indehaveren af cafeen, at placeringen vil medføre er fald i omsætningen, der kan betyde at cafeen er nødt til at lukke.

Kgs. Enghave Lokaludvalg var af Områdefornyelsen i Sydhavnen blevet spurgt, om lokaludvalget på baggrund af de nye udmeldinger fra Café South Harbour fortsat bakkede op Hørdumsgade-løsningen.

Dette spørgsmål drøftede lokaludvalget på sit møde den 28. februar 2019.

Set i lyset af den manglende opbakning fra det største almene boligselskab i Sydhavnen samt bekymringen fra indehaveren af Café South Harbour, som lokaludvalget ikke mener at kunne afvise, blev resultatet af drøftelserne, at lokaludvalget ikke længere kan støtte Hørdumsgade-løsningen.

Lokaludvalget er klar over, at dette kan få den konsekvens, at der fortsat vil være pres på Anker Jørgensens Plads i de varme sommerdage, men lokaludvalget vil på den anden side ikke være den afgørende stemme bag at Hørdumsgade-løsningen tvinges igennem mod ønskerne fra boligselskabet AKB, beboerne i Hørdumsgade samt indehaveren af Café South Harbour.

Lokaludvalget vil drøfte med Områdefornyelsen i Sydhavnen, om problemerne på Anker Jørgensens Plads i et vist omfang kan afhjælpes ved at opstille borde og bænke på arealer i det gamle Sydhavnen uden at disse indrettes som egentlige byrum, men blot bliver et tilbud til øldrikkerne, hvor de i mindre grupper kan gå hen, når presset på Anker Jørgensens Plads bliver for stort.

Lokaludvalget vil rette henvendelse til Lokalpolitiet med henstilling om, at de i sommermånederne intensiverer deres opsyn med både Anker Jørgensens Plads og Pios Plæne, og at de er med til at sikre, at skolebørnene kan bruge Pios Plæne som adgangsvej til Ellebjerg Skole uden at blive generet.

Lokaludvalgssekretær Anne Brøndum acb@kk.dk – 20 20 20 36

Foto: Martin Sørensen, www.Minby.dk